Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Webshop. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Algemene voorwaarden BAP Medical B.V.
Versie 2.2 – 08-2023
Downloaden (PDF)

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van iedere Overeenkomst.

1.2. BAP Medical: BAP Medical B.V., gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 08149584.

1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met BAP Medical en/of zich geregistreerd heeft op de Webshop.

1.4. Merk: de verschillende merken van BAP Medical, zijnde: Alhydran, Bapscarcare, BAP Medical Skin Supplements, Binamed, Cara C’air, DermaSilk, Scarban, Spincare, Razormed en Wound.

1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen BAP Medical en Consument.

1.6. Partij: een partij bij de Overeenkomst, of beide partijen gezamenlijk.

1.7. Receptformulier: het receptformulier, te vinden op de Webshop, waarmee Consument een bestelling kan plaatsen die voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt. Zonder het ingevulde receptformulier komt de bestelling niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking.

1.8. Website: de website van BAP Medical, te raadplegen via bap-medical.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.9. Webshop: de webshop van ieder Merk afzonderlijk, te raadplegen via alhydran.nl, bapscarcare.nl, supplements.bap-medical.com, binamed.nl, caracair.nl, dermasilk.nl, scarban.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. BAP Medical verschaft via de Website informatie over de Merken en de producten die op de Webshops door Consument kunnen worden aangeschaft. Op de Website zelf kunnen geen producten worden aangeschaft. Consument wordt via de Website doorgestuurd naar de Webshop van ieder Merk afzonderlijk, waarop hij producten kan aanschaffen.

2.2. Op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van BAP Medical en/of van het Merk zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3. Indien Consument in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor BAP Medical slechts bindend, indien en voor zover deze door BAP Medical uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Webshop en in andere van BAP Medical afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Webshop anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de Webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BAP Medical kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Webshop en in andere van BAP Medical afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. BAP Medical kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. Elk aanbod van BAP Medical is vrijblijvend en geldt zolang de voorraad strekt of gedurende de in het aanbod vermelde termijn.

4.2. Een aanbod dat middels een offerte of prijsopgave wordt gedaan is geldig tot dertig (30) dagen na de daarin vermelde datum, of bij gebreke daarvan, de dag van verzending daarvan door BAP Medical aan Consument, tenzij in het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld. Indien Consument een aanbod na het verstrijken van voornoemde termijn aanvaardt, is BAP Medical niet verplicht de aanvaarding Consument te accepteren. Indien BAP Medical toch tot acceptatie overgaat, komt de Overeenkomst alsnog tot stand onder de voorwaarde dat de acceptatie door BAP Medical geschiedt binnen dertig (30) dagen na de dag van ontvangst van de aanvaarding door Consument.

4.3. Overeenkomsten komen niet tot stand door het plaatsen van een bestelling, doch uitsluitend door een schriftelijke orderbevestiging van een bestelling door BAP Medical. De schriftelijke bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Consument binnen twee (2) dagen na ontvangst bezwaar tegen de inhoud heeft gemaakt.

4.4. Een bestelling die door Consument wordt geplaatst middels het op elektronische wijze versturen van het receptformulier naar info@bap-medical.com wordt niet geacht te zijn geaccepteerd door BAP Medical dan nadat Consument een schriftelijke orderbevestiging van BAP Medical heeft ontvangen.

4.5. Consument kan de bestelling wijzigen totdat hij de pakbon van de bestelling (op elektronische wijze) heeft ontvangen. Zodra Consument de pakbon heeft ontvangen, is de bestelling verzonden en kan Consument deze niet meer wijzigen.

4.6. Indien blijkt dat bij het plaatsen van een bestelling of het op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft BAP Medical het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.7. BAP Medical kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien BAP Medical op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Webshop, kan Consument zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Webshop.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Consument een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Webshop. Consument is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Consument dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. BAP Medical is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Consument die zich aanmeldt op de Webshop ook daadwerkelijk die Consument is. Al hetgeen gebeurt via het account van Consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Consument.

5.4. Indien Consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of BAP Medical daarvan in kennis te stellen, zodat BAP Medical gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal BAP Medical passende zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

6.2. Zodra de bestelling door BAP Medical is ontvangen, stuurt BAP Medical de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.3. BAP Medical is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt aflevering van producten op de eerste drempel op de begane van het pand waarbinnen het adres zich bevindt dat Consument aan BAP Medical voor aflevering heeft medegedeeld.

6.5. Bij levering aan huis bedraagt de levertermijn in beginsel:

  • in Nederland: één (1) werkdag (bezorging ook op zaterdag);
  • in België: één à twee (1 à 2) werkdagen.

Bestellingen die voor 14:00 uur ontvangen en betaald worden, worden diezelfde dag nog verzonden. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van BAP Medical.

6.6. Indien Consument ervoor kiest de bestelling bij de apotheek af te halen, dient Consument het ingevulde receptformulier ingevuld bij de apotheek af te geven. Desbetreffende apotheek kan de producten rechtstreeks bij BAP Medical bestellen. De apotheek regelt de afhandeling met de zorgverzekering van Consument en BAP Medical levert de producten aan de apotheek. Bij bestelling bij de apotheek wordt dezelfde levertermijn gehanteerd als beschreven in van de Algemene Voorwaarden.

6.7. Overeengekomen of door BAP Medical gecommuniceerde levertermijnen zijn indicatief en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien BAP Medical de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Consument daarvan in kennis. Consument kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.8. BAP Medical raadt Consument aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Consument. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Consument. Als Consument besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.10. BAP Medical is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Consument is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met BAP Medical binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.2. De termijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.3. Indien Consument bij het retourneren van het product gebruik maakt van het door BAP Medical doorgegeven antwoordnummer, is het retourneren voor Consument kosteloos. Indien Consument bij het retourneren geen gebruik maakt van het antwoordnummer, dient Consument de retourkosten zelf te dragen. Als deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft BAP Medical een raming van deze kosten.

7.4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Consument in een fysieke winkel zou kunnen. Het staat Consument om die reden niet vrij de (hygiëne)seal te verbreken,

7.5. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.6. Consument kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan BAP Medical, of op andere ondubbelzinnige wijze aan BAP Medical kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. BAP Medical bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Consument nog veertien (14) dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

BAP Medical B.V.
Laan van Westenenk 64
7336 AZ Apeldoorn

7.7. Reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Consument op dezelfde wijze als dat Consument de bestelling heeft betaald. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft BAP Medical de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij BAP Medical aanbiedt het product zelf af te halen, mag BAP Medical wachten met terugbetalen tot BAP Medical het product heeft ontvangen.

7.8. Op de Webshop wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.9. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  1. producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; en
  2. levering van volgens de specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

Download het herroepingsformulier (PDF)

Artikel 8. Betaling

8.1. Consument dient betalingen aan BAP Medical volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Webshop aangegeven betaalmethoden te voldoen. BAP Medical is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

8.2. Consument kan voor de daarvoor aangewezen producten gebruik maken van vergoeding door de zorgverzekeraar. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient Consument het ingevulde receptformulier op elektronische wijze te versturen aan info@bap-medical.com.

8.3. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de BAP Medical is gewezen op de te late betaling en BAP Medical de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn (14), over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is BAP Medical gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. BAP Medical kan ten voordele van Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Consument die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door BAP Medical een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Consumenten.

9.2. BAP Medical staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat BAP Medical er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Een door BAP Medical, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

9.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Consument binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt BAP Medical daarvan in kennis te stellen.

9.5. Indien BAP Medical de klacht gegrond acht, worden na overleg met Consument de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Consument betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. BAP Medical behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Consument afgeleverde of nog te leveren producten totdat de koopprijs voor alle betreffende producten geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van elke andere daarmee samenhangende vordering(en) die BAP Medical op de Consument heeft verkregen.

10.2. Het is de Consument niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Onderhavig artikel geldt jegens Consumenten slechts voor zover toelaatbaar onder toepasselijk recht.

11.2. De totale aansprakelijkheid van BAP Medical jegens de Consument, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; (b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BAP Medical aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

11.3. Het maximale bedrag waarvoor BAP Medical aansprakelijk kan zijn, is per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot hetgeen Consument onder de Overeenkomst aan BAP Medical verschuldigd is. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro per Overeenkomst. De aansprakelijkheid van BAP Medical is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.4. Enige in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BAP Medical.

11.5. De aansprakelijkheid van BAP Medical wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Consument BAP Medical onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BAP Medical ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BAP Medical in staat is adequaat te reageren.

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Consument de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij BAP Medical meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding voor Consument vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Consument bekend is geworden met, of redelijkerwijs had moeten zijn, dat hij schade heeft geleden.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Onderhavig artikel geldt jegens Consumenten slechts voor zover toelaatbaar onder toepasselijk recht.

12.2. BAP Medical is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen (zoals DDoS aanvallen), binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat BAP Medical door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van BAP Medical kan worden gevergd.

12.3. Indien een overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, dan hebben Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst op moment van ontbinding reeds gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Klachtenprocedure

13.1. Indien Consument een klacht heeft over een product (conform artikel 9 van de Algemene Voorwaarden) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van BAP Medical, dan kan hij bij BAP Medical telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

13.2. BAP Medical geeft Consument zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal BAP Medical binnen vijf (5) dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Consument.

13.3. Consument die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via ec.europa.eu/odr/.

Artikel 14. Reviews

14.1. Eenieder die een product via de Webshop heeft gekocht, kan een review achterlaten.

14.2. Om misbruik te voorkomen, worden alle reviews door een medewerker van BAP Medical gelezen. Daardoor kan het enkele dagen duren voordat de review zichtbaar is op de Webshop. De aard van de review (positief/negatief) is niet van invloed op het al dan niet publiceren van de review op de Webshop. Schrijf- of typefouten die in de review staan, worden aangepast alvorens de review gepubliceerd wordt.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1. BAP Medical verwerkt de persoonsgegevens van Consument conform de op de Webshop gepubliceerde privacy statement.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar BAP Medical gevestigd is.

16.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

16.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Artikel 17. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

BAP Medical B.V.
Laan van Westenenk 64
7336 AZ Apeldoorn

Telefoon: +31 (0)55 355 25 80
E-mail: info@bap-medical.com

KvK-nummer: 08149584
Btw-nummer: NL817080077B01

Cara C'air stappenplan C Gratis stappenplan aanvragen
Cara C'air stappenplan C

Gratis Anti-Huisstofmijt Stappenplan

Pak je allergie klachten stap-voor-stap aan. Download het gratis Anti-Huisstofmijt Stappenplan!

"*" geeft vereiste velden aan

Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.